top of page

5…Průvodce pro týdenní setkání

1. Otevřete setkání modlitbou:

Modlete se Hymnus vykoupení z Knihy zjevení společně na začátku každého setkání. Tato modlitba spojuje všechny Exodus muže s jednou společnou písní vysvobození:


Hymnus Vykoupení

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého:

Ó Pane, náš Bože, jsi hoden přijmout slávu a čest a moc.
Neboť Ty jsi stvořil všechno a Tvou vůlí všechno povstalo a všechno je.
Hoden jsi Ty, ó Pane, přijmout svitek a rozlomit jeho pečetě.

Neboť jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.
Učinil jsi je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.

Amen.

2. Zpráva z terénu (polní zpráva): Každý muž přichází připraven dát devadesátisekundovou zprávu o svých zkušenostech v terénu/cesty za uplynulý týden. Jeho zpráva by měla stručně pokrýt všechny tři pilíře duchovního cvičení: modlitbu, askezi a bratrství. Mohou být přiznány drobné nedostatky, závažné nedostatky musí být přiznány. Svobodu najdou pouze ti, kteří žijí ve světle. Nedovolte, aby vás nebo vaši bratři drželi ve stínu hříchu a otroctví. A konečně, vděčnost by měla být také dána Bohu za požehnání minulého týdne, bez ohledu na to, jak dobrá nebo špatná zpráva zazněla.

 

Během této sekce by měl vůdce bratrství zajistit čtyři věci:

• Každý muž v bratrství sdílí přiměřeně, ale ne příliš.

• Každý muž vidí/objevuje požehnání, která na něj Pán tento týden vylil.

• Bratrské setkání zůstává bratrským setkáním a nepřeklene/nepřevádí/nemění se ve skupinovou terapii.

• Bratrství zná Pánovo milosrdenství stejně, jako je známo Izraelitům v knize Exodus. Muži vytrvají nejlépe v Pánově milosrdenství.

 

3. Denní úkony (akční položky dané pro daný týden/den): Vedoucí/vůdce bratrství by si měl vybrat jednu položku akce z denních úkonů/úkolů týdne (pozn. překladatele: nebo text z denních textů) a otevřít diskusi ke zvoleném úkonu. Může položit otázku, jak dobře jej muži žijí nebo s ním bojují. Jaké změny mohou být v životě provedeny tak, aby lépe vyhovovaly zvolenému úkonu? (Vedoucí bratrstva může každý týden delegovat muže, aby si vybral úkon, o kterém se bude diskutovat na setkání v příštím týdnu.)

 

4. Jiné/ostatní záležitosti: Vedoucí bratrstva by měl:

• Ujistěte se, že každý ví, kde a kdy je další bratrské setkání.

• Připravte nebo delegujte nezbytné plány týkající se bratrských setkání či výletů.

• Předložit jakékoli jiné záležitosti/podnikání bratrstva: bratrská mše, svatá hodina, čas s duchovním vůdcem atd.

 

5. Závěrečná modlitba: Setkání je ukončeno modlitbou svatého Michaela Archanděla za duchovní ochranu bratrství, všech mužů Exodu, kněží, rodin a posvěcení církve.

 

Modlitba svatého Archanděla Michaela

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

-Amen

 

Poznámky k úvodním a závěrečným modlitbám od Fr. Briana Doerra:

„Hymnus/chvalozpěv vykoupení: Tento hymnus se nachází v kapitolách 4 a 5 Knihy Zjevení. Ve Starém zákoně Boží lidé vždycky po zásahu Boha zpívali píseň vysvobození. Takže, díky křtu a milosti, kterou nám poskytl, že můžeme obdržet/využít/obejmout Exodus 90, můžeme také my zpívat hymnu vysvobození. Tyto dva hymny, zde kombinované/spojené, připomínají spásu/spasení, kterou pro nás Kristus získal svým umučením, smrtí a vzkříšením. První sloka chválí Boha, stvořitele všech věcí; věci viditelné a neviditelné, které byly stvořeny „z ničeho“. Svitek zmíněný v druhé sloce je metaforou pro ukřižování, pečeť, kterou mohl jen „Kristus rozlomit/otevřít“. Jen On byl schopný vykoupit „všechen lid, každý národ“. Výsledkem je stvoření národa lidí, kteří jsou stejně jako Spasitel národem kněží: muži, kteří nabízejí svůj život (všechno) Otci. Hymnus uzavírá chválou Beránka, který byl zabit, Ježíše Krista, který má sedm (představujících celek/úplnost) nejvyšších vlastností/atributů.

 

Modlitba ke sv. archandělu Michaeli: Svatý Michael byl vždy ochráncem Božího lidu a zasáhl za něj v mnoha kritických okamžicích. On je čistým/hlavním nepřítelem Satana, který prohlásil „Já vystoupím nad výšiny mraků, učiním se jako Nejvyšší.“ Jméno sv. Michaela znamená: „Kdo je jako Bůh?“ Tak Michael, v přítomnosti Satana, působí konečný/definitivní rozkol: Jeden tvrdí, že je „jako Nejvyšší“ a druhý prohlašuje, „Kdo je jako Bůh?“

– Fr. Brian Doerr

Poznámka překladatele:

Z praktických důvodů je ideální (pokud je to možné), když se role vedoucího bratrstva střídá mezi všemi ostatními bratry (pozvání na skupinku, vedení úvodní a závěrečné modlitby, navržení téma do druhé části setkání, hlídání času sdílení jednotlivých bratrů, apod.)

bottom of page