top of page
E40 - 1

1 ... Vítejte v Postní době

 

"Svaté dny Postní doby jsou nyní na dosah."

Abychom byli schopni zvítězit nad všemi svými nepřáteli, hledejme Boží pomoc dodržováním Boží vůle s vědomím, že nemůžeme porazit své nepřátele, pokud nepřemůžeme/nezvítězíme sami nad sebou. “ (Sv. Lev Veliký, Kázání 39 v půstu).

 

Čtyřicet postních dnů je jednou z nejstarších tradic církve. Připravuje nás na oslavu

úctyhodné slavnosti smrti a vzkříšení Krista. Dlouho je považováno jako způsob/forma společného křesťanského cvičení: čas pro

opětovné obrácení se k Pánu v půstu, modlitbě a almužně. Rovněž to bylo bráno/považováno jako doba intenzivnějšího duchovního boje, kdy se Boží věřící (křesťané) snaží přinést Jeho království na zem. Ale/jenže tento Boží čin je prudce napadán ďáblovými protiútoky ve zvýšené zuřivosti. Svatý Petr nás přísně varuje:

„ Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho

by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. “(1. Petra 5: 8–9).

 

Toto je Postní doba. Je čas znovu se zaměřit a nechat si připomenout naši potřebu být

střízliví/rozvážní a ostražití/bdělí. Je čas si pamatovat, že my a naše rodiny žijeme uprostřed duchovního bojiště/boje. Je to evidentní, když se jednoduše zastavíme a nasloucháme hluku kultury kolem nás.

"Pojď vstoupit do boje!" byl výkřik/volání mnoha prvních církevních otců na začátku postní doby. Nebylo to kýčovité, „buš me do prsou, protože to dělají muži,“ druh

výkřiku/volání. To byl výkřik/volání vědomí. Výkřik/volání střízlivých a ostražitých mužů Církve, kteří byli připraveni a ochotni položit život za druhé, jak po duchovní, tak fyzické stránce. I v tomto půstu přijmeme tento

výkřik/volání - ti z nás, kteří jsme připraveni a ochotni se/sebe obětovat za ty, které milujeme

- „Pojďte vstoupit do boje!“

Naše cesta od Popeleční středy do Velikonoční neděle bude cestou modlitby, askeze a

bratrství, když vezmeme své kříže a následujeme Pána Krista po jeho průkopnické cestě. Budou nás doprovázet sv. Lev Veliký, sv. Tomáš More a sv. Jan Henry Newman, jehož moudrost osvítí naše kroky. Po cestě budeme meditovat o Dopisu Hebrejcům a budeme uvažovat o souboru „bojových ctností“, které nám pomohou zvítězit ve všech tak skutečných každodenních duchovních bitvách života.

  

Pojďte tedy, bratři. Přijďte/pojďte být střízliví a všímaví ke svému dobru a dobru těch, které máte nejraději. Přijďte a záměrně se ujměte

plnosti křesťanského života: modlitby, askeze a bratrství. "Pojď vstoupit do boje!"

 

Vítejte v Postní době.

2… Jaké je vaše proč

 

Začněte Postní dobu s jasným úmyslem. Proč jste přišli na toto duchovní cvičení Exodu?

Téměř všichni muži, kteří přijdou na duchovní cvičení Exodu, hledají novou úroveň svobody. Uvědomují si, že nemohou svobodně milovat a sloužit svým rodinám a Bohu tak, jak by měli.

Ale pojďme být konkrétnější. Jak jsou muži nesvobodní?

My muži jsme zotročeni mnoha různými způsoby našimi závislostmi a svázanostmi: sport, e-mail, mobilní zařízení, práce, televize, videa, videohry, jídlo, alkohol, kofein, tabák,

kouření, peníze, obchodování na burze, zprávy, domácích úkolech/pracích, veřejném vystupování, moci, kontrole, koníčcích, hazardních hrách, materialismu, lenosti, aktivismu, narcismu. Nejvíce v dnešní době jsou muži zotročeni pornografií a masturbací.

 

Tento seznam není v žádném případě úplný; je tady, aby vám pomohl upřímně reflektovat – a konkrétně pojmenovat– vaše neřesti - vaše závislosti a připoutanosti/svázanosti. Buďte upřímní v tom, od čeho se musíte osvobodit. Buďte upřímní k sobě, ke svým bratrům a k Pánu. Tato poctivost je zásadním krokem ke svobodě.

Pojmenováním konkrétních závislostí nebo svázaností, ze kterých toužíte po svobodě/být vysvobozeni, je dost na to, abyste mohli začít s tímto postním duchovním cvičením, ale nestačí na to, abyste se dostali až k Velikonocům.

Proto budete muset uznat něco víc a někoho víc. Konkrétně budete muset jmenovat

někoho, koho milujete, pro koho jste ochotni udělat cokoli, abyste byli svobodní. Láska je mocná. Láska může člověka motivovat nad jeho obvyklé hranice - dokonce až k smrti.

Podívejte se na kříž; kříž říká všechno. Pojďme na to.

 

Napiš Proč

 

Během čtyřiceti dnů tohoto cvičení a dále budete vyzváni, abyste se vrátili ke svému

písemnému „proč”, takže je důležité brát tento projekt psaní “proč” vážně.

 

Vaše písemné proč by se mělo řídit těmito čtyřmi parametry:

 

1.  Pojmenujte závislost nebo

svázanost/připoutanost, od které se chcete osvobodit.

2.  Pojmenujte osobu, kterou máte rádi a pro kterou chcete být svobodní.

3.  Vysvětlete, jak bude vaše svoboda sloužit těm, které jste pojmenovali.

4.  Uveďte, jak vám svoboda, po které toužíte, pomůže při uskutečňování Božího plánu pro váš život.

 

Zde jsou dva příklady napsaného proč:

 

Příklad 1

 

"Chci být svobodný, abych mohl být více přítomen lidem."

 

Příklad 2

 

"Chci na cestě přerušit svoji připoutanost k mobilnímu zařízení, pro svou ženu, dceru a nové dítě, abych jim mohl být láskyplně přítomen, jak mě Pán povolal do role manžela a otce."

 

 

První příklad nesplňuje první tři požadavky napsaného proč a čtvrtý požadavek splňuje jen neurčitě. Druhý příklad je na druhé straně pevným a konkrétním proč, za který může muž

bojovat.

Když se pustíte do určování své závislosti nebo připoutanosti, je pravděpodobné, že vás napadne mnoho věcí. To je realita většiny dnešních mužů. Snažte se zúžit výběr pouze na jeden nebo dva. Pomůže vám to soustředit se na to, co je pro vaši svobodu nejdůležitější, a zabránit vám v “zahlcení”. Při výběru je téměř vždy nejlepší pojmenovat největší a nejdůslednější překážku vaší svobody. Pokud existuje návykový hřích, který lze považovat za závažný, mělo by to být to, co si zapíšete do svého proč.

   

Když píšete, proč, zvažte Kristova slova:

 

 „Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (Jan 3:21).

 

Buďte odvážní a vyjděte na světlo. Cele na světlo. Napište své proč s poctivostí k sobě a s láskou k ostatním.

 

Projděte si výše uvedená čtyři kritéria a

věnujte tomu čas a napište, proč právě teď

nebo během vaší dnešní modlitby. Pamatujte: Bůh chce vaši svobodu ještě víc než vy.

Poslouchejte Ho, když vás vede poctivým psaním vašeho proč. Dobře promyšlené proč vám ponese ovoce v poušti.

 

Až budete mít své proč, uložte jej do mobilní a webové aplikace Exodus 90 v části s názvem

„Proč“ nebo na místo, které je vám denně přístupné. Pomůže vám inspirovat/udržet potřebnou motivaci na Popeleční středu až po Velikonoční neděli.

3 ... Průvodce týdenním setkáním bratrstva

 

1. Otevřete setkání modlitbou. Tato modlitba se modlí společně na začátku každého setkání. Spojuje všechny lidi Exodu v jedné společné a nepřetržité modlitbě k našemu Pánu:

Zahajovací modlitba

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého…

 

Všichni:

  

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí? (Lukáš 9: 23-25)

  

Předčítající:

 

Pane Ježíši, přikazuješ nám, abychom byli muži pro ostatní. Přikazuješ nám, abychom zanechali staré způsoby, zapřeli sobecké touhy, přijali každodenní strádání s radostí a zcela zaměřili svůj život na tebe. Pomoz nám každý den se učit, co to znamená položit náš život za naše přátele prostřednictvím disciplinovaného života modlitby, askeze a bratrství. Dej nám touhu ve všem tě následovat; dej nám radost v utrpení; a odvahu vést ostatní k Tobě.

  

Všichni:

 

Děkuji Ti, Pane Ježíši, za dar tohoto bratrství.

Kéž pokračuji abych pracoval/měnil se prostřednictvím mých bratrů, aby mě vyzívali a povzbuzovali, abych byl mužem, ke kterému mě povoláváš: mužem pro ostatní.

 

Amen.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

 

2. Zpráva z terénu (polní zpráva):

Každý muž přichází připraven dát

devadesátisekundovou zprávu o svých

zkušenostech v terénu / z cesty za uplynulý týden. Jeho zpráva by měla stručně pokrýt všechny tři pilíře duchovního cvičení: modlitbu, askezi a bratrství. Mohou být přiznány drobné nedostatky, závažné nedostatky musí být přiznány. A konečně, vděčnost by měla být také dána Bohu za požehnání minulého týdne.

Během této sekce by měl vedoucí bratrstva (nebo vedoucí setkání) zajistit čtyři věci:

 

  • Každý muž v bratrství sdílí přiměřeně, ale ne příliš.

  • Každý muž vidí/objevuje požehnání, která na něj Pán tento týden vylil.

  • Bratrské setkání zůstává bratrským setkáním a nepřeklene/nepřevádí/nemění se ve skupinovou terapii.

  • Bratrstvo se zaměřuje na milosrdenství Boha uprostřed jejich Exodu

 

3. Denní úkony/úkoly

(akční položky dané pro daný týden/den):

 

Vedoucí/vůdce bratrství by si měl vybrat jednu položku akce z denních úkonů/úkolů týdne a otevřít diskusi ke zvoleném úkonu. Může položit otázku, jak dobře jej muži žijí nebo s ním bojují. Jaké změny mohou být v životě provedeny tak, aby lépe vyhovovaly zvolenému úkonu? (Vedoucí bratrstva může každý týden delegovat muže, aby si vybral úkon, o kterém se bude diskutovat na setkání v příštím týdnu.) (varianta: možnost téma z textů tohoto týdne. Pozn. překladatele)

 

4. Jiné/ostatní záležitosti:

Vedoucí bratrstva by měl:

 

  • Ujistěte se, že každý ví, kde a kdy je další bratrské setkání.

  • Připravte nebo delegujte nezbytné plány týkající se bratrských setkání či výletů.

  • Předložit jakékoli jiné záležitosti/podnikání bratrstva: bratrská mše, svatá hodina, čas s duchovním vůdcem atd.

  

5. Závěrečná modlitba:
Setkání je ukončeno modlitbou svatého Michaela

Archanděla za duchovní ochranu bratrství, všech mužů Exodu, kněží, rodin a posvěcení církve.

Modlitba svatého Archanděla Michaela

 

Svatý Michaeli, Archanděli,

braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.

Kníže nebeského vojska,

svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší. Amen.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

 

-Amen

 

4… Věrnost modlitbě

Prakticky

 

Jak bude pro vás v tomto půstu vypadat denní modlitba? Během tohoto duchovního cvičení jste povoláni věnovat se denní svaté hodině. Pokud nemůžete v daný den udělat celou svatou hodinu, udělejte, co můžete. Zachování dvaceti minut tiché kontemplativní modlitby je minimem cvičení ve dnech, kdy nemůžete

udělat celou svatou hodinu. Když děláte celou svatou hodinu, mělo by být součástí hodiny alespoň dvacet minut tiché kontemplativní modlitby v otevřeném rozhovoru s Bohem.

 

Kromě toho si každý den přečtete úryvek z Písma a odpovídající reflexi/komentáře/meditaci - oboje poskytované v aplikaci. Slovo vás provede duchovním cvičením a reflexe/komentář/meditace vám poslouží jako průvodce při následování Krista v jeho umučení, smrti a vzkříšení. Zůstaňte věrní těmto každodenním čtením z Písma a úvahám/reflexím. Pomohou vám každý den vstoupit do času kontemplativní modlitby a pomohou vám vyhnout se běžným nástrahám, jako je pýcha a strach.

 

Další informace o tom, jak a proč se modlit svatou hodinu, najdete na videonahrávkách o modlitbě svaté hodiny na naší stránce FAQ:

 

https://help.exodus90.com/en/articles/3637093-what-should-prayer-look-like-in-exodus-90

Kontemplativní modlitba

 

Následující dva výňatky z Exodus 90 Průvodce terénem nám připomínají, jak důležitý je čas kontemplativní modlitby s naším Pánem:

  

Sv. Jan od Kříže nazývá kontemplativní modlitbu „Tichá láska“. Je to právě toto tiché naslouchání Pánu, které by mělo být zdůrazňováno každý den během vašich dvaceti minut kontemplativní modlitby. Neboť právě v této tiché modlitbě můžeme „odložit naše masky a obrátit srdce k Pánu, který nás miluje, abychom se mu odevzdali jako oběť, kterou je třeba očistit a proměnit“ (KKC 2711).

  

Nenechte se odradit tím, že si myslíte, že nemáte čas. Katechismus směle prohlašuje:

„Člověk se nemodlí (neprovádí kontemplativní modlitbu), pouze když má čas; člověk si udělá čas pro Pána, s pevným odhodláním se nevzdat, bez ohledu na to, s jakými zkouškami a suchem se člověk může setkat “ (KKC 2710). Můžeš to dokázat. Bůh Ti poskytne/dá svou milost, když mu dáš každý den čas v modlitbě, která značí, že chceš tuto milost přijmout.

 

Pokud jde o formování jako člověka, Bůh musí vest cestu. Hodina každodenní kontemplativní modlitby dává našemu Pánu čas a prostor, aby nás vedl. Bez ohledu na to, jak dobře jste si doposud ve svém životě udělali/našli nebo neudělali/nenašli čas na kontemplativní modlitbu, dnes je nový den/začátek. Věnujte Ježíši Kristu hodinu vaší nerozdělené pozornosti každý den v tomto půstu a velmi pravděpodobně získáte hojná požehnání pro vás a vaši rodinu.

  

Čas a místo

 

V ideálním případě by denní doba kontemplativní modlitby měla být strávena eucharistickou adorací s naším eucharistickým Pánem vystaveným v monstranci nebo uloženým ve svatostánku. Pokud není k dispozici žádná z těchto možností, pak „vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“ (Matouš 6:6).

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud zvolíte stálé místo a stejný čas každý den; místo, které je odděleno/vyhrazeno se svíčkou a něčím, co pomáhá vaší modlitbě, jako je posvátný obraz nebo kříž, a čas, který vede k nerozptýlené modlitbě, například jako první „věc“ ráno, než vaše mysl se začne zabývat starostmi a úkoly.

  

Modlitba za muže Exodus

 

Muži Exodu tvoří živé bratrství. Všichni se aktivně snažíme být lepšími lidmi pro své okolí. Nejsme pasivní muži, ale vroucími muži, ochotní vzdát se pohodlí pro smysluplnou změnu. Jsme muži modlitby a muži v potřebách modliteb. Z tohoto důvodu jsme povoláni minimálně modlit se modlitbu, kterou nám dal náš Pán, „Otče náš “ za naše bratry každý den. Tento jednoduchý a důsledný čin přinese milosti daleko za hranice toho, co bychom mohli znát na této straně nebe. Buďte věrní tomuto malému, ale velmi působivému bratrskému aktu modlitby.

 

Kromě toho vězte, že když se vydáte na postní duchovní cvičení, po celém světě budou tisíce mužů Exodu, kteří se za vás každý den modlí „Otče náš“. Až bude cvičení těžké a budete v pokušení přestat, pamatujte, že vaši bratři se za vás dnes modlí a budou se za vás modlit i zítra. Modlete se za své bratry a přijměte milosti jejich modliteb.

5… Dar askeze

 

Přehled

 

V postní době se posílí vaše každodenní praxe askeze. „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. (Lukáš 9:23, zvýraznění přidáno). Cesta do nebe vede přes Kříž a tato realita je darem.

Prakticky

 

(Poznámka: Na rozdíl od Exodu 90 je v tomto cvičení povoleno sprchovat se teplou vodou, pít alkohol a - když jste s ostatními - sledovat sporty. Nenechte se však zmást, bude to stále velmi náročných 40 dní přípravy na život křesťanského života, po zbytek vašeho života.)
 

•  Zdržujte se dezertů a sladkostí.

•  Zdržujte se jídla mezi jídly.

• Zdržujte se limonády nebo sladkých nápojů (bílé mléko, černá káva a černý čaj jsou dovolené/přípustné).

•  Dopřejte si celonoční spánek (doporučuje se alespoň/minimálně sedm hodin).

•  Cvičte pravidelné a intenzivní cvičení.

•  Zdržte se hraní videoher.

•  Zdržujte se sledování televize, filmů nebo televizních sportů samostatně.

•  Zdržte se nákupu nepodstatných věcí.

•  Poslouchejte pouze hudbu, která povznáší duši k Bohu.

•  Počítač používejte pouze pro práci, školu nebo základní úkoly (např. placení účtů).

•  Mobilní zařízení používejte pouze pro základní komunikaci; vyhněte se nepodstatným textovým zprávám, aplikací a internetu.

•  Vezměte středy a pátky jako dny půstu. (Zdržujte se masa a konzumujte pouze jedno plné jídlo a dvě menší jídla, která se společně nerovnají plnému jídlu.)

  

Skutky askeze jako pokání

 

Asketické činy lze provádět jako pokání, tak jako obětování.

 

Co je to pokání? Pokání je vnitřním „obrácení ze vztahu k sobě samému, k Bohu a k ostatním“ (KKC1434). Skutky pokání jsou

vnějšími znaky této vnitřní konverze/tohoto vnitřního obrácení, která vyjadřují kajícnost/pokání a lásku k Bohu. Cvičení askeze jako pokání vám pomůže k hluboké konverzi. Pomůže vám to učinit obrat, který hledáte, od modlářství k posvěcení, od otroctví ke svobodě k mužům, kteří vědí, co s tím mají dělat.

 

Katechismus nám však připomíná, že bez vnitřní konverze „zůstávají kající skutky neplodné a lživé/falešné“ (KKC 1430).

Současně „vnitřní obrácení nutí/pobízí k tomu, aby se tento postoj projevil navenek ve viditelných gestech/znameních, kajícími úkony a skutky“ (KKC 1430). Jak jsme zažili v Exodu 90, k dosažení a zachování naší svobody a také k tomu, abychom se stali lepšími lidmi, potřebujeme jak vnitřní obrácení/přeměnu, tak vnější skutky pokání. Společně přibližují duši k Bohu. Bůh nás tedy ve svém Slově zve: 
„Navraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv“ (Joel 2,12–13).

 

Skutky askeze jako oběť

 

Jak vypadají asketické činy jako oběť? Zde je jen jeden příklad: „Během tohoto cvičení se vzdávám sociálních médií a spojuji toto malé utrpení s křížem, pro mého spolupracovníka, aby se mohl vrátit k víře.“ Tyto činy udržují naše oči na ostatních a na Bohu jiným způsobem než asketické činy jako pokání.

 

Jakou moc ale tyto oběti mají? Naše oběti dostávají svou vykupující a posvěcující sílu od Kříže. Svatý Pavel to dokládá ve svém písemném projevu Kolosanům a říká: „Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev“ (Kol 1,24).

Tedy, když je naše utrpení sjednoceno s utrpením Krista, „stává se účastí na Ježíšově spasitelném díle“ (KKC 1521). Naše jednání jménem ostatních se účastní spásy, kterou pro nás Kristus získal na kříži. Díky tomu i naše zdánlivě bezvýznamné asketické činy nabízejí velmi silné dary nezištné lásky.

 

6… Utvořeno pro bratrstvo/bratrství

 

Přehled

 

Jako členové Kristova těla jsme stvořeni k životu v komunitě. Na rozdíl od milosti a růstu, který vychází z bytí v dobrém společenství, Satan se nás snaží rozdělit a izolovat. Naplňuje naši mysl touhami po potěšení (požitcích), pohodlí a životě bez odpovědnosti. Satan by byl raději, kdybychom byli chlapci se vším, o čem si myslíme, že chceme, než s muži, kteří znají naši identitu v Kristu. Zůstaneme-li sami, je pro Satana mnohem snazší rychle se k nám dostat. Proto se nás snaží izolovat od ostatních a podporuje neúnavné hledání věcí, které neuspokojí. Stejně jako většina mužů může váš život až do tohoto bodu hlasitě promlouvat k této realitě.

 

Postní duchovní cvičení je právě tak praktikováním bratrství, tak i modlitby a asketizmu/askezí. Nechuť k modlitbě nebo neochota k asketickým disciplínám často odhaluje potřebu v těchto oblastech růst.

Totéž platí o bratrství. Pokud byste raději nebyli součástí bratrství, možná uznáváte, že nerozumíte tomu, co je skutečné bratrství. To by nemělo způsobovat žádnou hanbu, protože příliš málo mužů mělo ve svém životě dar skutečného bratrství. Nyní máte šanci to změnit.

  

Prakticky

 

Zavázat se k živému bratrství. Během půstu - jako příprava na to, že budete celý život žít v křesťanském životě - se zavážete, že budete každý týden pořádat setkání bratrstva a každý den se budete “setkávat” se svou kotvou. Více o každém z nich níže. Minulý exodus Muži, kteří se plně nezavázali k budování bratrství (nebo ještě hůře, byli neochotní účastnit se setkání bratrství), měli tendenci pociťovat značné obtíže jak během svého duchovního cvičení, tak i po něm. Bohužel se tito muži příliš často vracejí do života, který se rozhodli zanechat. To by nemělo být žádným překvapením. Muži, kteří před duchovním cvičením Exodus jednají určitým způsobem bez bratrství, mohou očekávat, že budou jednat podobným způsobem, pokud se během duchovního cvičení Exodus nezaváží k bratrství. Dobrou zprávou je, že řešení je jednoduché.

Zavázat se k životu, který pro všechny učinil Pán; zavázat se k živému bratrství.

 

Bratrská setkání

 

Každý týden budete vy a vaše bratrství pořádat týdenní setkání bratrstva. Struktura těchto setkání je stejná jako v Exodu 90 a ve všech duchovních cvičeních z 91. dne. Strukturu setkání bratrství najdete v příručce Lent Postní doba průvodce v mobilní a webové aplikaci Exodus 90. Díky struktuře setkání bratrstva se během každého cvičení dostanete do jednoty se svými bratry. Rovněž vás spojuje s tisíce dalšími muži Exodu, kteří mají stejnou strukturu a modlí se stejné modlitby. To je dar.

 

Pokud vaše bratrství nedokáže udržet pravidelná setkání nebo muži přestanou mít v setkáních prioritu, je docela pravděpodobné, že se blíží konec vašeho bratrství. Zavolejte své bratry, pokud se to začne dít nebo se začnou navrhovat nepravidelná setkání. Pravidelná osobní setkání musí/by měla být hrdá na místo, kdykoli a kdekoli je to možné. Společný čas je základem skutečného bratrství a skutečného růstu v Kristově těle.

Videokonferenční schůzky - kde lze vidět tvář každého muže - jsou však možností, kde a kdy nejsou osobní schůzky možné.

 

Kotva/Jištění

 

„Duch je odhodlán, ale tělo je slabé.“ (Mt 26,41)

 

Jak vědí zkušení horolezci, k některým z úchvatně „dech beroucím“ výhledům lze dosáhnout pouze pomocí lan a pevných kotev.

Při lezení a slaňování závisí život na spolehlivém jištění. V horolezectví jsou oba muži/spolulezci navázáni na jedno lano. Bez spolehlivého partnera jsou ony náročné, avšak dech beroucí, výstupy prostě nemožné.

 

Mám rád termín „kotva“. Při lezení a slaňování závisí život na spolehlivém jištění. Na cvičných stěnách jsou jistící prvky pevně osazeny, aby je mohl kdokoli opakovaně použít. Ale výhledy na vrcholu těchto tras nejsou tolik ceněné. V tradičním horolezectví, ve skutečných horách, je možné používat jen postupové jištění, které prvolezec zakládá a druholezec zase sbírá pro opětovné použití (skoby, smyčky, vklíněnce, atp.) Pokud toto jištění selže, je pravděpodobné zranění i smrt. Ale tím nejdůležitějším jištěním je tvůj spolulezec. Parťák, na kterém závisí tvůj život. On jistí tebe a ty jistíš jeho. Lano, na kterém jste oba navázáni, tě může zachránit jen tehdy, pokud je spolulezec připraven zachytit tvůj pád.

Pokud ne, je stržen s tebou a zahynete oba.

Lézt bez jištění je bláznovství, zvláště pokud víte, že vám chybí dovednosti a zkušenosti pro úspěšné dokončení výstupu. (Logan Tuura: Ski Mountaineer, Salt Lake City, Utah)

 

Pevné kotvy jsou nastaveny, aby muži nezemřeli.

 

Je to tak jednoduché. Sami nemůžeme vystoupit do výšin svatosti - opakovaně to máme ověřené na sobě i druhých. Tato pravda zůstává, také když začínáte Postní dobu. Ve vašem bratrství musí každý muž vytvořit dvojici s bratrem. Tento konkrétní bratr nyní jistí vás a vy jistíte jeho. On je vaše kotva, vy zase jeho.

Pokud existuje liché číslo, udělejte z něj skupinu tří. Nikdo by se neměl pokusit o tento výstup bez kotvy. "Lezení bez řádných kotev je hloupé ..."

 

Jako jeho kotva bude vaším závazkem zahrnovat každodenní kontrolu/kontakt (jednoduchá textová zpráva nebo krátký telefonní hovor funguje skvěle). Také se 

zavazujete modlit, povzbuzovat, napomínat, omlouvat se a neustále odpouštět své kotvě během tohoto duchovního cvičení. Pokud vaše kotva začně ztrácet stabilitu (začne sledovat sport, prohlížet si sociální média nebo se začně opírat o jídlo či pití), pomozte mu znovu se

dostat do pevného, spolehlivého místa. To není jen pro něj, ale i pro vás.

Pokud jste „vy jste ten muž“ (2 Sam 12,7), který ztrácí stabilitu (přeskakuje disciplínu a začíná upadat do hříchu), okamžitě zavolejte svého

bratra. Řekněte mu, že jeho kotva (vy) je blízko selhání (že jeho kotva je slabá). A to nejen pro vaše dobro, ale také pro jeho. Je mnohem lepší zavolat vašeho bratra a varovat ho, že se stáváte slabším, než mu dát zažít smrtelnou

realitu vašeho pádu jako spolehlivé kotvy.

 

Ať už si jako svou kotvu ve svém bratrství vyberete jakéhokoli bratra, zavažte se za něj / k němu. Buďte stabilní a spolehlivou kotvou.

Cesta do výšek je náročná, ale výhled na vrchol je „dechberoucí.“ Pomozte svému bratrovi se tam dostat.

 

I ti nejlepší horolezci dělají malé chyby, sklouzávají a padají. Ti s dobrými kotvami žijí a můžou lézt/pokračovat i další den. Ti, kteří byli bez nich, zažili těžká zranění nebo, co je horší, smrt. Učme se od velkých horolezců, kteří

zemřeli od kotev, které selhaly, nebo od kotev, které nebyly nikdy vytvořeny/umístěny. Pokud jde o váš duchovní život, bez ohledu na to, jak si myslíte, že jste osvobozeni od minulého hříchu, tak i dnes, vždy existuje nebezpečí uklouznutí a pádu. Potřebujete svoji kotvu, abyste byli silní. Zavažte se, že vytvoříte silnou kotvu a budete silnou kotvou, na kterou se váš bratr může spolehnout po celou Postní dobu a dále i v životě.

7… Jak se modlit svatou hodinu

 

Přehled

 

I když je každý den v 91. Dni (91. Den je první a další dny po projití duchovním cvičením Exodus 90, pozn. překladatele) zapotřebí pouze dvacet

minut nerozptýlené kontemplativní modlitby, praxe dělat svatou hodinu zůstává ctnostným aktem věrnosti a lásky. Všem mužům Exodu se doporučuje, aby se modlili svatou hodinu v den 91, pokud je to možné. Nebo si postupem času mohli vybudovat/vytvořit svatou hodinu,

počínaje závazkem od dvaceti minut modlitby každý den. Pokud jste připraveni vzít si denní svatou hodinu, nebo pokud si přejete upgradovat/vylepšit/obohatit jednu ze svých dvaceti minut každodenní modlitby každý týden na svatou hodinu, zde je navrhovaná struktura, která vám k tomu může pomoci.

 

Prakticky

 

Svatá hodina je čas vyhrazený/oddělený pro Boha. Je to čas intimity/důvěrnost s Pánem, čas dívat se na Pána a dovolit mu dívat se na vás. Je to čas, kdy se můžete nechat formovat Kristem.

Toto je doporučený příklad toho, jak trávit čas během vaší svaté hodiny. Není to v žádném případě rubrika, která musí být dodržována.

5 minut – Úvodní modlitba: Toto je čas slovní modlitby před Pánem. Proste Pána o milosrdenství za své hříchy a chvalte jeho slavné jméno.

 

15 minut - duchovní čtení: Během duchovního cvičení bude tento čas pravděpodobně zahrnovat vaši denní reflexi Exodus 40 (Denní úkony, Písmo a meditace)

 

20 minut - Kontemplativní modlitba: Je tichý čas na dialog s Pánem. Přineste mu vše, co je ve vašem srdci nebo co máte na mysli/ve vaší mysli. Během duchovního cvičení to budou často otázky z denní meditace. Sdílejte s Pánem své myšlenky a obavy upřímně. A co je nejdůležitější, dejte Pánu prostor reagovat, aby mohl odpovědět, a sami mlčte a v tichu na/poslouchejte.

 

15 minut - Přímluva: Udělejte si čas, abyste přednesli Pánu své modlitby/prosby. Modlete se za své vlastní vysvobození, svou rodinu, své bratrstvo, církev a všechny další modlitby/ prosby, které můžete mít.

 

5 minut - Díkůvzdání: Učiňte upřímnou modlitbu chvály a díkůvzdání před Pánem. Každý den musíme/měli by jsme být (hodně) vděční. Důsledné uznávání Božích darů a milostí přináší do života větší pocit vděčnosti a radosti. Dej Pánu chválu, která je platná/náležitá/patřičná (dej Pánu náležitou chválu).

 

Ukončete modlitbu tím, že požádáte (na závěr požádejte) Pannu Marii a další svaté, aby se za vás celý den přimlouvali, stejně jako žádáte své bratry, aby se za vás každý den modlili.

 

 

8 ... Jak se modlit Examen - večerní zkoumání dne

Přehled

 

Noční prohlídka/zkoumání dne je způsob, jak popsat naše jednání (jak si projít naše činy) za celý den a uznat, kde jsme se rozhodli reagovat na Boží milost a kde jsme se rozhodli jinak/opačně. Svatý Ignác z Loyoly považoval examen/zkoumání dne za „dar přímo od Boha, a že Bůh chtěl, aby byl sdílen v největší míře. Jedním z mála pravidel modlitby, které Ignác učinil pro jezuitský řád, byl požadavek, aby jezuité praktikovali examen dvakrát denně – v poledne a na konci dne. Je to zvyk, který jezuité a mnoho dalších křesťanů praktikuje dodnes“**

 

Prakticky

 

V den 91 se examen (noční zkoumání dne) modlí na konci každého dne. Následuje zjednodušená forma, jak dělat noční prohlídku/večerní zkoumání.

1. Vzývejte/uvědomte si Boží přítomnost.

Bůh je s vámi ve všem dobrém i zlém.

2. Podívejte se na požehnání tohoto dne. To nelze přehlédnout. Pomalu si den projděte a uznejte, co vám Bůh v tomto dni dal (a uznávejte mnohá požehnání, která

v něm na vás Pán vylil). (Viděl jsi dnes slunce? To je požehnání. Nadechl jsi se dnes? To je požehnání.)

3.  Uznejte/uznávejte své hříchy a nedostatky. Upřímně přezkoumejte a pojmenujte čas a místa, ve kterých jste nepřijali milost, kterou vám Pán dal. Důkladnost je zde důležitá.

 

4.  Učinit rozhodnutí a vyzvat Pána.

 

· Rozhodněte se, že příští den znovu nespácháte stejné hříchy.

· Potom pros Pána, aby ti udělil dokonalou kajícnost a poskytl ti milosti, které potřebuješ, aby jsi mohl žít pro Něj úplně, zvláště ve chvílích, kdy víš, že jsi nejslabší.

 

5. Buďte naplněni nadějí a radostí. Pán je vděčný za váš závazek ke svobodě, k vaší rodině, k neustálému obrácení/pokračující konverzi a k Němu.

Touží po vašem posvěcení/vaší posvátnosti ještě více než vy. Zůstaňte klidní a vězte, že Bůh je s vámi.

** “The Daily Examen,” Ignatian Spirituality.com
(Loyola Press), www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-examen
​(accessed December 11, 2018).

Jak se modlit Examen nalezneš více rozvinuté v záložce Praktické rady.

E40 - 2
E40 - 3
E40 - 4
E40 - 5
E40 - 6
E40 - 7
E40 - 8
bottom of page